ایمان و نماز

سوال کرد که از نماز فاضلتر چه باشد ؟ یک جواب آنکه گفتیم جان نماز به از نماز، مَعَ تقریرِه. جواب دوم که ایمان به از نماز است، زیرا نماز پنج وقت فریضه است و ایمان پیوسته فرضیه است ، و نماز به عذری ساقط شود و رخصت تأخیر باشد. و تفضیلی دیگر هست ایمان […]

همیشه به کار خیر بگو ان شاء الله

روزی حجی برای خرید درازگوشی به بازار می رفت . مردی پیش آمد و پرسید : کجا می روی ؟ گفت به بازار می روم که دراز گوشی بخرم . گفتش  : بگوی ان شاء الله گفت چه جای ان شاء الله باشد ، که خر در بازار و زر در کیسه ی من است […]

Posted at 9:25 am on October 28, 2010 | 1 comment | Filed Under: wisdom | Tagged: | Continue reading

Categories